Wednesday of the 26th week in ordinary time

WEDNESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

Memorial of Saint Francis of Assisi

GOSPEL

Lk 9:57-62

As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, “I will follow you wherever you go.” Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head.” And to another he said, “Follow me.” But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.” But he answered him, “Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God.” And another said, “I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home.” Jesus answered him, “No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God.”

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

REFLECT

I WILL FOLLOW YOU

In the call of the first disciples, it is Jesus who takes the initiatives. This is true of the four fishermen-Simon, Andrew, James, and John and of the tax collector Levi (Matthew). Jesus will later say, “It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain” (Jn 15:16). Later in his public ministry, some individuals volunteer to follow Jesus, attracted by his power and authority, and desirous of having a place in his messianic kingdom. But on the journey to Jerusalem, Jesus has intimated that persecution and suffering await him there Will they be willing to share his life of precariousness, severity, and unconditional trust in God?

“Foxes have dens and birds of the sky have nests,” says Jesus (v 58). God’s providence sees to it that animals have places for safety and havens for their young. “As the sparrow finds a home and the swallow a nest to settle her young… by your altars, Lord of hosts…” (Ps 84:4). Human beings have homes to rest and enjoy family life. But Jesus, as an itinerant preacher, gives up a home of his own: “The Son of Man has nowhere to rest his head” (v. 58).

In turn, the would-be disciple should be willing to share Jesus’ lot. But God will provide for his faithful ones, even as he feeds the birds of the sky and clothes the wildflowers (Mt 6:26-29).

O God, my creator, you gave me a human family that responded to your call of love and provided for me a good, wholesome upbringing. I love my family and I thank you for that gift. But Jesus calls me to an even greater family. Help me to leave behind mine and join yours.

TÔI XIN THEO NGÀI

Chính Chúa Giêsu là người chủ động gọi các môn đệ đầu tiên. Đó chính là bốn môn đệ làm nghề chài lưới Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê, Gio-an và người thu thuế Lê-vi (Mat-thêu). Sau này Chúa Giêsu nói: “Không phải anh em chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” (Ga 15:16). Trong sứ vụ công khai của Ngài sau này, một số người tình nguyện đi theo Chúa, bị thu hút bởi quyền năng và lời giảng uy quyền, và mong muốn có một vị trí trong vương quốc của Ngài. Nhưng trên hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đã báo trước sự bách hại và đau khổ đang chờ đợi Người ở đó. Liệu họ có sẵn sàng chia sẻ cuộc đời bấp bênh, khắc nghiệt và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa không?

Chúa Giêsu nói: “Con cáo có hang, chim trời có tổ”. Sự quan phòng của Thiên Chúa đảm bảo muôn loài có nơi trú ẩn an toàn cho con cái. “Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa! lạy Chúa các đạo binh…” (Tv 84:4). Con người có nhà để nghỉ và vui hưởng cuộc sống gia đình. Nhưng Chúa Giêsu, đã từ bỏ gia đình cho sứ vụ của mình: “Con Người không có nơi gối đầu” là thế (câu 58).

Do đó, người môn đệ phải sẵn sàng chung chia số phận của Chúa Giêsu. Nhưng Thiên Chúa sẽ ban đủ cho những ai trung thành với Ngài, như Ngài chăn nuôi chim trời và mặc cho hoa cỏ ngoài đồng muôn sắc thắm (Mt 6:26-29).

Lạy Chúa, Đấng Tác Tạo của con, Chúa đã ban cho con một gia đình nhân tính để đáp lại yêu thương của Ngài và cũng ban cho con một nền giáo dục tốt lành. Con yêu gia đình của con và con cảm ơn Chúa vì món quà đó. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi tôi đến với một gia đình còn lớn lao hơn nữa. Hãy giúp con bỏ mọi sự để theo chân Ngài.

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi