SÁCH KINH

Chặng Đường Thánh Giá

VIA CRUCIS  Chủ đề: Đời sống chung dưới ánh sáng của Tin mừng với những cái khôn, cái khó, cái khốn và cái không của người môn đệ   Cái KHÔN thứ nhất: thích chỗ nhất Cái KHÔNG thứ nhất: không chấp nhận mình là Cái KHÔNG thứ hai: không …

Xem thêm

Ngắm Năm Dấu Đanh

Lạy Chúa, chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời:  song vì có lời Chúa phán rằng: “Bay cầu xin sự gì, ta sẽ cho sự ấy” thì chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp Năm Dấu Thánh …

Xem thêm