SUY NIỆM TIN MỪNG

Chuyên mục Suy niệm Tin Mừng bao gồm các bài suy niệm Tin Mừng hàng ngày, Chúa Nhật bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, cùng với Audio giúp học Tiếng Anh hiệu quả

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A

Các tôn giáo đều dạy con người về sự tha thứ. Tha thứ là một nét đẹp của người Ki-tô giáo, là điều không thể thiếu trong cuộc sống người tín hữu. Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất. Tha thứ nếu có …

Xem thêm