ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

LUẬT TỰ NHIÊN[1]

 LUẬT TỰ NHIÊN[1] Tác giả Linh mục Trần Mạnh Hùng, STD.  Lý thuyết về luật tự nhiên hướng dẫn đời sống luân lý cũng như những quyết định luân lý, đã xuất hiện khá lâu rồi trong tiến trình tư tưởng Tây phương. Kể từ khi người Hy Lạp đầu …

Xem thêm

Điểm sách do Chelsea Pietsch Phát Triển Nền Văn Hoá Sự Chết: An Tử Và Trợ Tử

Phát Triển Nền Văn Hoá Sự Chết: An Tử Và Trợ Tử Tác giả Phêrô Trần Mạnh Hùng, C.Ss.R (Melbourne: Freedom publishing, 2006).   Điểm sách do Chelsea Pietsch, nghiên cứu sinh thuộc Viện đạo đức sinh học, Nam Thập Tự (Southern Cross Bioethics Centre in South Australia). Ấn loát …

Xem thêm

GIỚI THIỆU SÁCH CỦA LINH MỤC TRẦN MẠNH HÙNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM.

GIỚI THIỆU SÁCH CỦA LINH MỤC TRẦN MẠNH HÙNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM. Tác phẩm: PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ (T.P. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Phương Đông, 2015) của Linh mục …

Xem thêm