THẦN HỌC TÍN LÝ

Đây là một bộ môn của Thần học, gồm những suy tư có hệ thống về niềm tin Kitô giáo, dựa trên Huấn quyền của Giáo Hội. Bộ môn này giúp xác định những tín điều phải tin.