Wednesday of the 25th week in ordinary time

GOSPEL

Lk 9:1-6

Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them to proclaim the Kingdom of God and to heal the sick. He said to them, “Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them.” Then they set out and went from village to village proclaiming the good news and curing diseases everywhere.

1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.3 Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

REFLECT

TAKE NOTHING FOR THE JOURNEY

Jesus calls the Twelve (apostles) and gives them power to exorcise demons and to heal the sick. As he sends them, Jesus asks them to travel light. They should not bring anything extra or superfluous. They are not there to impress people with non-essential things.

Jesus expects the same from us, missionaries of today. We should not think that success in mission work depends on our gadgets, on our skills in using them, on the way we dress, or with our production, but on the simplicity of our message and appearance.

Loving God, you call all who believe in you to grow perfect in love by following in the footsteps of Christ your Son. Call from among us more men and women who will serve you as religious. By their way of life, may they provide a convincing sign of your Kingdom for the Church and the whole world. We ask this in Jesus’ name our God. Amen.

ANH EM ĐỪNG MANG GÌ ĐI ĐƯỜNG

Chúa Giêsu triệu tập Nhóm Mười Hai lại (tông đồ) và ban cho họ quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Khi sai họ đi, Chúa Giêsu yêu cầu họ đi với hành lý gọn nhẹ. Họ không nên mang thêm bất cứ thứ gì thừa thãi. Họ không ở lại lâu nhà ai để gây ấn tượng với họ bằng những thứ không cần thiết.

Chúa Giêsu cũng mong đợi điều tương tự nơi chúng ta, là những nhà truyền giáo ngày nay. Chúng ta không nên nghĩ rằng thành công trong công việc truyền giáo phụ thuộc vào các vật dụng và kỹ năng sử dụng chúng, hay cách ăn mặc hoặc thành quả của chúng ta, mà phụ thuộc vào sự giản dị trong lời rao giảng và tâm thái của chúng ta.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, Chúa đã mời gọi tất cả những ai tin vào Chúa hãy trở nên hoàn thiện trong tình yêu của Ngài bằng cách dõi theo chân Chúa Kitô, Con Chúa. Xin Chúa mời gọi thêm nhiều các bạn trẻ nam nữ  để họ phục vụ Chúa với tư cách là tu sĩ. Bằng lối sống của họ, ước gì họ trở nên dấu chỉ và bằng chứng thuyết phục về nước Chúa cho Giáo hội và toàn thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …