Tuesday of the 25th week in ordianry time

Glory to God

GOSPEL Lk 8:19-21

The mother of Jesus and his brothers came to him but were unable to join him because of the crowd. He was told, “Your mother and your brothers are standing outside and they wish to see you.” He said to them in reply, “My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it.”

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.”21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

REFLECT

They wish to see You

Like the Gospel yesterday, our passage today must be understood in the context of Jesus’ teaching on the importance of listening to the Word of God. Jesus has just finished teaching about the parables of the Sower and of the Lamp, and his mother as well as his brothers come to him. We are not told why. When Jesus is informed of their presence, right away, he declares the new members of his family. They are those who hear the Word of God and apply it in their lives.

Discipleship is not just a matter of listening to the preaching of Jesus, or knowing what is in his mind, but also acting on it. We complete our knowledge of the Word of God when we act on it. Liberation theology in South America teaches that we cannot understand a biblical text unless we do it. Understanding coincides with practice. We do not know what prayer, charity, or justice is all about unless we do it.

Họ muốn gặp Thầy

Tương tự  như Lời Chúa hôm qua, đoạn Tin Mừng hôm nay cần được hiểu trong mạch văn và bối cảnh Chúa Giêsu dạy về tầm quan trọng của việc lắng nghe Lời Chúa. Chúa Giêsu vừa giảng dụ ngôn Người gieo giống và dụ ngôn ngọn đèn thì mẹ và các anh em Người đến gặp Người. Tin Mừng không cho chúng ta biết lý do tại sao. Khi Chúa Giêsu được thông báo về sự hiện diện của họ, ngay lập tức, Ngài tuyên bố những ai mới là mẹ và anh chị em của Ngài. Họ là những người lắng nghe và áp dụng lời của Chúa vào đời sống.

Người môn đệ không chỉ lắng nghe lời rao giảng của Thầy mình, hay biết Người đang nghĩ gì, mà còn phải thực hành. Chỉ khi thực hành lời của Chúa, chúng ta mới hiểu trọn vẹn lời của Ngài. Một Thần học gia theo chủ nghĩa giải phóng ở Nam Mỹ dạy rằng: chúng ta không thể hiểu được một bản văn Kinh thánh trừ khi chúng ta thực hành. Hiểu biết đi đôi với thực hành. Làm sao chúng ta biết về lời cầu nguyện, lòng bác ái hay công lý khi chúng ta không  thực hiện điều đó.

Tác giả: TT Dòng Mân Côi