Thursday of the 26th week in ordinary time

THURSDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

GOSPEL

Lk 10:1-12

Jesus appointed seventy-two other disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them,
“The harvest is abundant, but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, ‘Peace to this household.’
If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment.

 Do not move about from one house to another. Whatever town you enter, and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it and say to them, ‘The Kingdom of God is at hand for you.’ Whatever town you enter, and they do not receive you,
go out into the streets and say, ‘The dust of your town that clings to our feet, even that we shake off against you.’ Yet know this: the Kingdom of God is at hand. I tell you; it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town.”

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công.

Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

REFLECT

JESUS APPOINTED SEVENTY-TWO OTHER DISCIPLES

Aside from the Twelve Apostles, Luke adds this account of the sending of other 72 disciples to also fulfill Jesus’ mission for them. The reason is that “the harvest is abundant, but the laborers are few.” And that is why the need to also beg the harvest master to send more laborers to the harvest.

Do we see ourselves as also called to be these “other laborers” in our own time? Indeed, all around us there is so much “harvest” to be done but perhaps we may just be “sitting idle.” So many poor children to be taught the basics of the faith, so many sick and aged to be visited, so many hungry and thirsty to be fed, so many victims of human trafficking to be rescued, etc. As one movie suggested, “The Mission Continues…”

O God, Who wish all men to be saved and to come to the knowledge of Your truth: send, we beg You, laborers into Your harvest, and grant them grace to speak Your word with all boldness; so that Your word may spread and be glorified, and all nations may know You, the only God, and Him Whom You have sent, Jesus Christ Your Son, Our Lord, Who lives and reigns world without end. Amen.

CHÚA CHỈ ĐỊNH 72 MÔN ĐỆ KHÁC

Ngoài Mười Hai Tông Đồ, Thánh Luca còn thêm trình thuật về việc sai 72 môn đệ khác để hoàn thành sứ mệnh của Chúa Giêsu dành cho họ. Vì “lúa chín dầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Chính vì thế cần xin Chúa Cha phái thêm thợ gặt lành nghề.

Chúng ta có nhận ra mình cũng được kêu gọi trở thành những “thợ gặt” trong thời đại của này không? Quả thực, xung quanh chúng ta có rất nhiều việc cần phải “thu hoạch” nhưng có lẽ chúng ta chỉ đang “ngồi im”. Rất nhiều trẻ em nghèo cần được dạy về đức tin cơ bản, rất nhiều người bệnh và người già cần được thăm viếng, rất nhiều người đói khát cần được cho ăn, rất nhiều nạn nhân buôn người cần được giải cứu, v.v. Như một bộ phim tựa đề, ” Nhiệm vụ không hồi kết…”

Lạy Chúa, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý: chúng con nài xin Chúa sai những thợ gặt đến trong cách đồng của Chúa, và ban cho họ ân sủng để rao truyền lời Chúa một cách can trường; để Lời Chúa được lan rộng và được tôn vinh, và mọi dân tộc nhận biết Chúa, là Thiên Chúa duy nhất, Đấng mà Chúa Cha đã sai đến, là Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi