Thursday of the 25th week in ordinary time

GOSPEL

Lk 9:7-9

Herod the tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed because some were saying, “John has been raised from the dead”;
others were saying, “Elijah has appeared”; still others, “One of the ancient prophets has arisen.” But Herod said, “John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things?” And he kept trying to see him.

7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.”9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

REFLECT

HE KEPT TRYING TO SEE HIM

Herod, the tetrarch, shows interest in Jesus upon hearing from his constituents about his wonderful works. He himself wants to witness a sample of what he may consider a trick.

Herod does not have the right motivation. It is only to satisfy his curiosity or his desire to be entertained. He will not get what he wants. He does not know that Jesus performs miracles to announce the coming of God’s reign, which is the opposite of his reign. His wish will be granted when he meets Jesus handcuffed towards the end of his life, when he becomes friend with Pilate.

It is futile to keep trying to see Jesus without recognizing our need to be helped. Jesus does wonders to us when, first of all, we listen to his words and submit ourselves to his rule. He is not here to entertain us, but to change us.

VUA TÌM CÁCH GẶP ĐỨC GIÊSU

Tiểu vương Hê-rô-đê, tỏ ra quan tâm đến Chúa Giê-su khi nghe triều thần của mình nói về những việc kỳ diệu Chúa Giê-su đã thực hiện. Bản thân Hê-rô-đê muốn chứng kiến một phép lạ về điều mà anh ta coi có thể là một trò lừa bịp.

Động lực của Herod không đúng đắn. Nó chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò hoặc sự tiêu khiển của mình. Vì thế Hê-rô-đê sẽ  không đạt được những gì ông muốn. Ông không biết rằng, Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ để loan báo triều đại Thiên Chúa đang đến, triều đại này trái ngược với triều đại

của ông. Chỉ khi Chúa Giêsu bị trao nộp vào tay ông vào cuối cuộc đời rao giảng của Ngài thì mong muốn của Hê-rô-đê mới được thực hiện , khi ấy Hê- rô -đê là bạn của Philatô tổng trấn.

Thật vô nghĩa nếu cứ cố tìm gặp Chúa Giêsu mà không nhận ra mình cần được giúp đỡ. Chúa Giêsu chỉ thực hiện những điều kỳ diệu cho ta khi ta biết lắng nghe lời Người trước hết và  sau đó phó thác chính mình cho sự dẫn dắt của Người. Ngài không ở đây để mua vui cho ta nhưng để biến đổi chúng ta.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha đã sai Con Một Cha đến để cứu chuộc chúng con và thiết lập vương quốc của Cha nơi trần gian. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và sức mạnh để bước theo tiếng gọi của Ngài. Xin cho ơn gọi của Giáo Hội được triển nở. Xin chúc lành cho các linh mục của chúng con sự thánh thiện và can đảm, để họ có thể dẫn dắt dân của Ngài đến với Chúa Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …