Saturday of the 26th week in ordinary time

SATURDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

Memorial of Our Lady of the Rosary

GOSPEL

Gospel Lk 10:17-24

A reading from the Holy Gospel according to Luke

The seventy-two disciples returned rejoicing and said to Jesus, “Lord, even the demons are subject to us because of your name.”Jesus said, “I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power ‘to tread upon serpents’ and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven.”

At that very moment he rejoiced in the Holy Spirit and said,”I give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him.”Turning to the disciples in private he said, “Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it.”

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

YOUR NAMES ARE WRITTEN IN HEAVEN

When they return from their mission, the seventy-two disciples can report to Jesus, “Mission accomplished.” They are happy to share that they were given hospitality in villages where they healed the sick with the power given them by Jesus. And probably to their great surprise, even the demons were subject to them because of Jesus’ name. Jesus rejoices at the success of his disciples; it means that the strong man – Satan is beginning to lose his power to the stronger man, Jesus (Lk 11:22).

However, Jesus tells his disciples that rather than rejoicing overpower over the spirits, they should rejoice because their names are written in heaven. Because they belong to Jesus, God has written their names upon the palms of his hands (Is 49:16). This is their ultimate security. Power is temporary; it may even lead them to pride and abuse, thinking that it comes from them rather than the Lord. But to have one’s name written in heaven is to have the security of God’s protection as his beloved child. Not even failure, weakness, or death can separate them from the love of God in Christ Jesus their Lord (Rom 8:35-39).

TÊN ANH EM ĐƯỢC GHI TRÊN TRÊN TRỜI

Khi nhóm 72 đi truyền giáo trở về, họ có thể báo cáo với Chúa Giêsu: “Sứ mệnh đã hoàn thành”. Họ vui mừng chia sẻ rằng họ được tiếp đón nồng nhiệt tại các làng nơi họ đã chữa lành bệnh nhân bằng quyền năng Chúa Giêsu ban. Và có lẽ họ vô cùng ngạc nhiên khi ngay cả ma quỷ cũng phải phục tùng họ vì danh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vui mừng trước sự thành công của các môn đệ; điều đó có nghĩa là kẻ mạnh – Satan đang bắt đầu mất quyền lực dưới tay người mạnh thế hơn là Chúa Giêsu (Lc 11:22).

Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, thay vì vui mừng bởi khuất phục được ma quỷ, họ nên vui mừng vì tên của họ đã được ghi trên trời. Vì họ thuộc về Chúa Giêsu nên Chúa Cha đã khắc tên họ trong lòng bàn tay Người (Is 49:16). Đây là sự bảo lãnh muôn đời của họ. Quyền lực chỉ là tạm thời; nó thậm chí có thể khiến họ kiêu ngạo và lạm dụng, bởi nghĩ rằng những điều đó đến từ họ chứ không phải từ Chúa. Nhưng được ghi tên trên trời là một đảm bảo chắc chắn rằng người đó có được sự bảo vệ như con yêu dấu của Thiên Chúa. Ngay cả thất bại, sự yếu đuối hay cái chết cũng không thể tách họ khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô (Rm 8:35-39).

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi