Saturday of the 25th week in ordinary time

SATURDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME

Memorial of Saint Jerome, Priest and Doctor of the Church

GOSPEL

Lk 9:43b-45

While they were all amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, “Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men.” But they did not understand this saying; its meaning was hidden from them so that they should not understand it, and they were afraid to ask him about this saying.

43bĐang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ:44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

REFLECT

THEY DID NOT UNDERSTAND THIS SAYING

Jesus predicts, for the second time, his being handed over to men, the first time being right after Peter’s confession (Lk 9:22). The apostles simply cannot understand why their Master should suffer such a shameful fate. Jesus has just been transfigured. Some of them have seen his glory. All of them have witnessed his power over evil spirits. Now what is he talking about? They cannot figure out.

They will understand only when they witness what happens to him in Jerusalem. Shortly after this, Jesus ends his ministry in Galilee and proceeds to Jerusalem.

When we are with Jesus, it does not mean that we understand everything he says. Let us not pretend to know much about Jesus, even if we are reading the Bible every day, listening to the homilies of our famous preachers and to the lectures of the distinguished theologians, or enrolled at some prestigious biblical or theological schools. We will fully understand him only when we ourselves have undergone the same fate: passion and death.

HỌ KHÔNG HIỂU ĐIỀU NÀY

Chúa Giêsu tiên báo trước lần thứ hai Ngài sẽ bị trao vào tay loài người, lần đầu tiên ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô (Lc 9:22). Các môn đệ không thể hiểu tại sao Thầy của họ lại phải chịu số phận nhục nhã như vậy. Chúa Giêsu vừa mới biến hình. Một số người trong số họ đã nhìn thấy vinh quang của Người. Tất cả đều đã chứng kiến quyền năng của Ngài trên thần ô uế. Bây giờ Thầy mình đang nói về cái gì vậy? Họ không thể hình dung ra được.

Các môn đệ chỉ có hiểu khi họ chứng kiến những gì xảy ra với thầy mình ở Jerusalem. Chẳng bao lâu nữa, Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ của mình ở Galilê và tiến về Giêrusalem.

Khi chúng ta ở với Chúa Giêsu, điều đó không có nghĩa là chúng ta hiểu mọi điều Người nói. Chúng ta đừng giả vờ biết nhiều về Chúa Giêsu, ngay cả khi chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nghe các bài giảng của các nhà giảng thuyết nổi tiếng và các bài giảng của các nhà thần học lỗi lạc, hoặc học tại một số trường kinh thánh hoặc thần học có uy tín. Chúng ta chỉ có thể hiểu hết về Người khi chính chúng ta cũng chung chia cuộc đời của Ngài: khổ hình và cái chết. Amen.

Tác giả: Ban TT Dòng Mân Côi