Monday of the 26th in ordinary time

MONDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

Memorial of the Guardian Angels

GOSPEL

Mt 18:1-5, 10

The disciples approached Jesus and said, “Who is the greatest in the Kingdom of heaven?” He called a child over, placed it in their midst, and said, “Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the Kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. “See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.”

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

REFLECT

THEIR ANGELS IN HEAVEN

The Gospel reading is part of Jesus’ Community Discourse (Matthew 18), a collection of Jesus’ sayings for the guidance of the believers in their life in common. And at the core of this teaching “for adults” is to become like little children. The disposition that Jesus asks of his followers is not for the fainthearted, not for the immature. Over and above everything, Jesus eminds them that to be “important” in the Kingdom of heaven means to let go of being self important, the “prima donna” mindset. Instead, one must humble oneself so as to be disposed to take up the challenges of community life.

Humility is the mark of the guardian angels. They are spiritual beings, and in the hierarchy of God’s creation they are higher than human beings who are little less than angels (Ps 8:6). In their place in heaven, they always look upon the face of the heavenly Father. Still, they serve as ministering spirits who are sent to serve those who are going to merit salvation (Heb 1:14). One of their functions is precisely “to light and guard, to rule and guide” the little ones.

God is watching us and takes care of us. He sends Guardian Angels to protect us here, on Earth. We are not alone. There are no seconds in our life when we are alone. Angel of God, my guardian, please protect us from bad things and give us the strength to overcome trails. Protect me from unhappy events and guide us from evil. Amen.

CÁC THIÊN THẦN TRÊN THIÊN ĐÀNG

Bài Tin Mừng hôm nay là một phần bài giảng về nước trời (Mt 18), một trong những bài giảng của Chúa Giêsu về sự hướng dẫn cho những ai tin theo Chúa trong đời sống chung. Và cốt lõi của lời dạy “dành cho người lớn” là hãy trở nên như trẻ thơ.  Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của Người không nên yếu đuối, thiếu trưởng thành. Trên hết mọi sự, Chúa Giêsu nhắc nhở họ, để trở nên “người lớn nhất” Nước Trời nghĩa là từ bỏ việc tự cho mình là lớn nhất, theo lối suy nghĩ “prima donna” “kẻ đứng đầu”. Ngược lại, ta phải tự hạ mình để sẵn sàng đón nhận những thách đố của đời sống cộng đoàn.

Khiêm tốn là căn tính của các Thiên Thần Hộ Thủ. Họ là những tạo vật thiêng liêng, trong phẩm trật tạo dựng của Thiên Chúa, họ cao hơn con người và kém hơn các Thiên Thần một chút (Tv 8:6). Trên thiên đàng, họ luôn chiêm ngắm tôn nhan Chúa Cha. Tuy nhiên, các Ngài được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ (Heb 1:14). Một trong những thiên chức của các Thiên thần hộ thủ chính là “soi sáng và bảo vệ, hướng dẫn và chỉ đường” cho những ai bé mọn thuộc về nước trời.

Thiên Chúa hằng dõi theo và chăm sóc chúng ta. Ngài ban các Thiên thần hộ thủ bảo vệ ta nơi trần gian này. Chúng ta không đơn độc. Không có giây phút nào trong cuộc đời chúng ta là cô đơn.

Thiên thần của Thiên Chúa, đấng hộ thủ của chúng con, xin bảo vệ chúng con khỏi những điều xấu xa và tăng sức mạnh cho chúng con vượt qua những thử thách. Bảo vệ chúng con khỏi những bất hạnh và hướng dẫn chúng con khỏi những sự dữ. Amen.

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi