Monday of the 25th week in ordinary time

MONDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME

GOSPEL

Lk 8:16-18

Jesus said to the crowd: “No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a bed; rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Take care, then, how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away.”

Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: 16 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

REFLECT

Today’s world is dominated by this precept: ” to see is to believe” that is the main reason why the world did not recorecognize  the presence of God.

For us Christians, it is the other way around, ” believe that you may see”. we can not see God by physicaphysical eyes but ony by the eyes of faith. Pope Francis, in his first encyclical Lumen Fidei (Light of Faith), wrote in 2013 that “Faith is linked to hearing” (#8).

Though we are not able to see God, we are enlighted as we grow in our faith in God, relying on hearing His call to live in love. Pope Francis invites us to hear anew God’s call to live in this

faith and love in Him, not in what the world has been offering us that have resulted in many anguish and sadness, as he later noted in his Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (cf. #2).

Like the Gospel illuminates the world, let us pause to see your light and examine our mind and heart. Were we a beacon of light for others? how well did we witness to the Gospel? Heal us, Lord, that my heart may be more open to your radiant.

Oh Lord! please help us hear your voice among the World’s strange noises. Please guide us in your light between the darkless of this world to order we will become your voices and your Light for the world throuthrough our actions. Amen.

Thế giới ngày nay bị chi phối bởi quan niệm: “thấy mới tin” đó là lý do chính khiến thế giới không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Đối với chúng ta, những người Kitô hữu thì ngược lại, “hãy tin rồi sẽ  thấy”. Chúng ta không thể thấy Thiên Chúa bằng con mắt thể lý, nhưng bằng con mắt đức tin.  Đức Thánh Cha Phanxicô, trong thông điệp đầu tiên Lumen Fidei (Ánh sáng đức tin), đã viết vào năm 2013, Ngài viết:  “Đức tin gắn liền với việc nghe” (số 8).

Dù chúng ta không thể nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta được soi sáng khi lớn lên trong đức tin, qua việc lắng nghe và đáp lại lời Chúa mời gọi để sống trong tình yêu thương của Người. Trong

Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (x. #2), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta nghe lại lời mời gọi của Thiên Chúa để sống trong đức tin và tình yêu chứ không phải theo những gì thế giới đã đem lại cho chúng ta, nó vốn chỉ gây ra nhiều đau khổ và buồn phiền.

Như Tin Mừng chiếu sáng thế gian, chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm ánh sáng của Chúa và xét mình. Chúng ta đã trở nên ngọn đèn trên giá cho tha nhân chưa? chúng ta đã làm chứng nhân Tin Mừng thế nào? Lạy Chúa, xin hãy chữa lành chúng con để trái tim chúng con được rộng mở cho ánh sáng rực rỡ của Ngài.

Lạy Chúa! xin hãy giúp chúng con nghe thấy nói của Chúa giữa những tạp âm của cuộc đời. Giữa bóng tối của thế gian, xin Chúa dẫn chúng con trong ánh sáng của Ngài để chúng con sẽ trở thành tiếng nói và Ánh sáng của Ngài cho thế giới, thông qua hành động của chúng con. Amen