Lớp Nữ Vương Hòa Bình (2018-2020)

Tập viện là giai đoạn huấn luyện căn bản trong tiến trình đào tạo Nữ tu Mân Côi…(NQ. 327)

Mục đích huấn luyện tại Tập viện là đào luyện kỹ càng về đời sống thiêng liêng, nhất là về đời tu Mân Côi, và chuẩn bị Tập sinh tiến tới việc khấn Dòng (NQ. 330)

Lớp Đức Mẹ Tà Pao

(2021 – 2023)

Lớp Đức Mẹ Sao Biển

(2020 – 2022)

Lớp Đức Mẹ Trà Kiệu

(2019 – 2021)

Lớp Nữ Vương Hòa Bình

(2018 – 2020)