HỘI DÒNG MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHỊ MARIA ROSA LIMA

HỘI DÒNG MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHỊ MARIA ROSA LIMA

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …