HỘI DÒNG MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHỊ 07.06

HỘI DÒNG MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHỊ 07.06

Chị M. Têrêsa de Soubiran Trần Thị Luyến
Chị M. Giuse Tuấn Ngô Thị Nhiễm
Chị M. Giuse Tuấn Lê Anh Thế

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …