Hội Dòng mừng bổn mạng Mẹ Cựu M. Agnès Hoàng Thị Lành,Chị M.  Agnès Phạm Thị Nho

Hội Dòng mừng bổn mạng

Mẹ Cựu M. Agnès Hoàng Thị Lành

                       Chị M.  Agnès Phạm Thị Nho