Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Tôma Dụ Trần Thị Mầu

Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Tôma Dụ Trần Thị Mầu

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …