HỘI DÒNG MỪNG BỔN MẠNG Chị M. Phêrô Đa Đỗ Thị Khuyên

HỘI DÒNG MỪNG BỔN MẠNG Chị M. Phêrô Đa Đỗ Thị Khuyên

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …