HỘI DÒNG CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHỊ M.GIUSE XUYÊN TRẦN THỊ HƯƠNG

HỘI DÒNG CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHỊ M.GIUSE XUYÊN TRẦN THỊ HƯƠNG

Check Also

WEDNESDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME

GOSPEL Lk 9:1-6 Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all …