Học Giả Văn Hoá và Thầy Dậy Đức Tin

Học Giả Văn Hoá và Thầy Dậy Đức Tin

Tác phẩm này không nhằm nghiên cứu dòng lịch sử Giáo
Hội Việt Nam từ khi thành lập hai Giáo phận Tông Tòa
tại Đàng Trong và Đàng Ngoài, nhưng nhằm đọc lại
những công trình văn hóa và tôn giáo của Đức Cha Đa
Minh Hồ Ngọc Cẩn. Một trong những thách đố trong
công việc nghiên cứu là không phải viết lại « lịch sử
phản kháng » giữa các nhà Truyền giáo phương Tây và
hàng Giáo sĩ bản quốc, hay giữa Giáo Hội Công Giáo với
chế độ thuộc địa Pháp, nhưng tác giả muốn mời gọi mọi
người đọc lại lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
trong lịch sử hiện đại và đương đại của Việt Nam.

 

Le Thi Hoa Marie -livre