Hiến chế về phụng vụ thánh

Bấm xem và tải về

https://dongmancoibuichu.com/wp-content/uploads/2023/09/Hien-che-ve-phung-vu-thanh.pdf