Hiến chế tín lý về Giáo hội

Bấm xem và tải về

https://dongmancoibuichu.com/wp-content/uploads/2023/09/Hien-che-tin-ly-ve-Giao-hoi-1.pdf