Hiến chế Mục vụ

Bấm xem và tải về

https://dongmancoibuichu.com/wp-content/uploads/2023/09/Hien-che-Muc-vu.pdf