Friday of the 25th week in ordinary

GOSPEL

Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels

Jn 1:47-51

Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, “Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him.” Nathanael said to him, “How do you know me?” Jesus answered and said to him, “Before Philip called you, I saw you under the fig tree.” Nathanael answered him, “Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel.” Jesus answered and said to him, “Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this.” And he said to him, “Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

REFLECT

THERE IS NO DUPLICITY IN HIM

Jesus makes this unusual compliment to Nathanael upon seeing him for the first time. No one has ever made a comment like this. How did Jesus know him?

Jesus does not take offense at Nathanael’s question, “Can anything good come from Nazareth (Jn 1:46), when Philip reports to him that they have found him whom the Torah and Prophets talk about. Nathanael is just asking a familiar question posed by his fellow Galileans. Nazareth was an insignificant place, a sleepy town.

Nathanael proves to be without duplicity. He can readily affirm who Jesus is when he feels something in his heart, “Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel” (v 49). For this, Jesus promises that he will be seeing greater things.

Duplicity clouds our minds from knowing Jesus. Therefore, we must purify ourselves from evil thoughts and biases in order to recognize him in the Church, in the sacraments, and in the poor.

Loving and Generous of mercy God, it is You who call us by name and ask us to follow You. Help us to grow in the Love and Service of our Church as we experience it today. Give us the energy and courage of Your Spirit to shape its future. Grant us faith-filled leaders who will embrace Christ’s Mission of love and justice. Amen.

LÒNG DẠ ÔNG TA KHÔNG CÓ GÌ GIAN DỐI

Ngay lần đầu gặp mặt, Chúa Giêsu đưa ra lời khen đặc biệt dành cho Nathanael. Chưa có ai từng bình luận như thế này. Làm thế nào Chúa Giêsu biết ông ta?

Chúa Giêsu không cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của Nathanael, “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1:46), khi Philip báo với ông rằng họ đã tìm thấy Đấng mà sách thánh và các Tiên tri nói đến. Nathanael chỉ hỏi một câu hỏi tương tự như những người Galili .Nazareth chửng phải là một nơi tầm thường, một thị trấn buồn tẻ sao.

Nathanael chứng thực mình không có sự gian dối. Ông có thể dễ dàng khẳng định Chúa Giêsu là ai khi lòng ông nhân ra Ngài : “Thưa Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa; Thầy là Vua dân Israel” (c 49). Vì điều này, Chúa Giêsu hứa rằng ông sẽ còn nhìn thấy những điều lớn lao hơn.

Sự dối trá che mờ tâm trí chúng ta khỏi việc nhận biết Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta phải thanh tẩy bản thân khỏi những tư tưởng và thành kiến xấu xa để nhận ra Người trong Giáo hội, trong các bí tích và nơi người nghèo.

Thiên Chúa là tình yêu và là Đấng giàu lòng xót thương, chính Ngài đã gọi và ngỏ lời mời chúng con theo Ngài. Xin giúp chúng con lớn mạnh trong tình yêu và trong tinh thần phục vụ Giáo Hội như chúng con cảm nghiệm hôm nay. Xin ban cho chúng con tràn đầy thần khí và sự can đảm của Thần khí Chúa. Xin ban cho chúng con những chủ chiên tràn đầy đức tin, những người sẽ đón nhận Sứ mệnh tình yêu và công lý của Chúa Kitô. Amen.

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi