Friday of the 26th week in ordinary time

FRIDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME

GOSPEL

Lk 10:13-16

Jesus said to them, “Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And as for you, Capernaum, ‘Will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. “Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me.”

13 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” 16“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

REFLECT

THEY WOULD LONG AGO HAVE REPENTED

The reproaches of Jesus to unrepentant towns follow the sending of the seventy-two disciples. They will repay “peaceful” people who will receive them with the healing of the sick in their village. But for others who will not receive them, a severe judgment awaits (Lk 10:6-11).

A similar judgment, Jesus warns, awaits the cities where he had done mighty deeds but had not repented. He has called for a change of mind and heart as the Kingdom of God is at hand. But while the inhabitants of Chorazin, Bethsaida, and Capernaum feel privileged in the fact that Jesus has taught and done mighty deeds there, they remain in their old ways, preferring their quarrels, their way of dealing with God and their neighbors, their pride in having Abraham as their father. The Gentile cities of Tyre and Sidon would have been more welcoming of Jesus and his message just as inhabitants of the wicked city of Nineveh listened to the prophet Jonah and turned from their evil way (Jon 3:10).

Pope Francis, addressing the religious during the Year of Consecrated Life, expects those in this state to be prophetic, that is, people who should “wake the world up” by the witness of their lives. And, perhaps, what better way to begin the witness by a change of heart, conversion from sin.

HỌ ĐÃ TỎ LÒNG SÁM HỐI TỪ LÂU

Cùng với việc sai bảy mươi hai môn đệ đi, Chúa Giêsu đã quở trách các thành không chịu hối cải. Các Môn Đệ sẽ ban “bình an” và chữa lành mọi bệnh tật cho làng nào đón tiếp họ. Nhưng đối với những ai không chịu đón nhận họ, một sự phán xét nghiêm khắc sẽ chờ đợi họ (Lc 10:6-11).

Chúa Giêsu cảnh báo, sự phán xét tương tự dành cho những thành, nơi mà Ngài đã làm những điềm thiêng dấu lạ nhưng họ không sám hối. Ngài đã kêu gọi họ thay đổi tâm trí và con tim vì Nước Thiên Chúa đã đến gần. Dân thành Cô-ra-zin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um được đặc ân thấy những việc vĩ đại của Chúa Giêsu thực hiện nơi họ, nhưng họ vẫn giữ lối sống cũ, sống bất hòa với người thân cận và thử thách Thiên Chúa, họ kiêu ngạo là con cái tổ phụ Áp-ra-ham. Còn các thành dân ngoại như Tyre và Sidon đã chào đón Chúa Giêsu và thông điệp của Ngài hơn, giống như dân thành Ni-ni-ve gian ác đã nghe theo lời tiên tri Giô-na và từ bỏ con đường tội lỗi của họ (Gioan 3:10).

Đức Thánh Cha Phanxicô, nhân dịp năm đời sống thánh hiến, bày tỏ mong muốn những người ở trong bậc sống này trở thành những vị ngôn sứ, nghĩa là người “đánh thức thế giới” bằng đời sống chứng tá của mình. Và có lẽ, chẳng có cách nào tốt hơn để trở thành chứng nhân bằng chính sự thay đổi tâm hồn, từ bỏ tội lỗi.

Tác giả: Ban TT Dòng Mân Côi