Cáo phó Thân phụ sơ M.Rosa Lima Trần Kim Khuyến

Cáo phó Thân phụ sơ M.Rosa Lima Trần Kim Khuyến

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên