Cáo Phó Bà Cố Maira Phạm Thị Kim (thân mẫu Sơ Khuyến Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maira Phạm Thị Kim (thân mẫu Sơ Khuyến Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …