BAN QUẢN TRỊ KHÓA XVIII

“Với Tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.

 

HỘI ĐỒNG DÒNG KHÓA XVIII

Bề trên Tổng quyền

Chị M. Gioan Bosco ĐẶNG THỊ DUNG

 

Phó Bề trên Tổng quyền: Tổng Cố Vấn I

Chị M. Ignatio NGUYỄN THỊ NGA

Tổng Cố Vấn II: Đặc trách Huấn luyện

Chị M.Đaminh Tước NGUYỄN THỊ HẰNG

Tổng Cố Vấn III: Đặc trách Học vụ

Chị M. Alphongse ĐINH THỊ XUYẾN

Tổng Cố Vấn IV: Đặc trách Phụng vụ

Chị M. Emilia VŨ THỊ SIM

Tổng Cố Vấn V: Đặc trách Tông đồ truyền giáo

Chị M. Monica NGUYỄN THỊ ĐÀO

Tổng Cố Vấn VI: Đặc trách Tổng quản lý tài chính

Chị M. Theophan Ven ĐOÀN THỊ CHUYÊN