SUY NIỆM LỜI CHÚA: Ai là những người khôn ngoan và thông thái? (Mt 11, 25-30)