TU VIỆN VÀ CỘNG ĐOÀN

Hiện nay Dòng Mân Côi Bùi Chu có 335 chị Khấn, 26 em Tập sinh, 14 em Tiền tập, 8 chị bậc tận hiến và khoảng 40 em Đệ tử. Phần lớn các chị em ở tại Nhà Mẹ Trung Linh – trung tâm huấn luyện của Dòng, và phục vụ tại bệnh xá.

Các chị em khác phục vụ nơi các cơ sở của Hội Dòng tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn 6 Giáo phận: Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Xuân Lộc.

Dưới đây là danh sách 3 Tu viện, 9 Cộng đoàn và 29 Nhiệm sở (nhóm), trong đó có 2 cơ sở phục vụ công tác xã hội tại trại phong Văn Môn Thái Bình và trại mù Hải Long – Hải Hậu – Nam Định; 2 Cộng đoàn cho các chị em tu học tại Hà Nội và Sài Gòn.

Mời quý vị xem thêm!

​​​​

Tu Viện Kiên Lao

Tu Viện Ninh Cường

Tu Viện Liên Thượng

Cộng Đoàn Xuân Đài

Cộng Đoàn Tứ Trùng

Cộng Đoàn Ngưỡng Nhân

Cộng Đoàn Hàng Xanh

Cộng Đoàn Hà Nội

Cộng Đoàn Phong Lộc

Cộng Đoàn Văn Môn

Cộng Đoàn Xâm Bồ

Cộng Đoàn Bùi Đệ

Chị em tu học tại Maryland, U.S.A.