-Tiền tập là thời gian chuyển tiếp đưa các em từ đời sống thế tục vào đời sống tu trì, đồng thời giúp các em tìm hiểu Dòng và để Dòng ước định khả năng sống đời tu Mân Côi của mỗi em    (NQ. 318)

-Mục đích huấn luyện trong thời gian Tiền Tập là huấn luyện trưởng thành nhân bản và giúp ứng sinh tìm ra ơn gọi đích thực của mình. (NQ. 321)

Lớp Tiền Tập  (2020 – 2021)
Lớp Tiền Tập  (2019 – 2020)
Lớp Tiền Tập  (2018 – 2019)