Nguyện Chúa Thương

Small crucifix hanging on old wooden wall near lighting candle

Nguyện Chúa thương các linh hồn

Trong tháng mười một, hiệp thông trên trời

Chị em trong Dòng ra đi

Bên kia thế giới sầu bi dâng tràn

Tin rằng người ở Thiên Đàng

Hưởng nhan thánh Chúa vô vàn sướng vui

Còn người trong chốn ngậm ngùi

Luyện hình thiêu đốt thân mình nóng ran.

Chị em còn chốn dương gian

Hãy xin nhớ đến tiếng than lời cầu

Dâng lời khẩn nguyện nhiệm mầu

Cùng nhau cầu nguyện góp phần giúp nhau

Linh hồn thôi bớt âu sầu

Hội Dòng xin lễ chuyển cầu Chúa Cha

Các Đẳng thoát khỏi ngục sâu

Được lên Thiên Quốc nguyện cầu cho ta

Tình yêu Thiên Chúa chứa chan

Rộng lòng tha thứ, ban tràn phúc ân.

Nữ tu: Lặng Thầm, Fmsr