TRỰC TIẾP: Thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và ngân khánh khấn Dòng

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 21.09

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 21.09