TRỰC TIẾP: Thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và ngân khánh khấn Dòng

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng  Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng